องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สมาชิกสภา อบต. 
 
นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์
 
ประธานสภา ฯ อบต.

 

 
นางสดใส  สามี
นางภาราดา  แดนวงศ์
รองประธานสภา ฯ อบต.
 
 
เลขานุการสภา ฯ อบต.
นายควัตตรี  ผามล 
นายสมชาย    สุกปลั่ง
นายประเสริฐ ชัยบุรัมย์
นายสุเทพ นิ่มประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
นายนุกาน    มิลินทจินดา
(ว่าง)
นายสัมฤทธิ์   อุบลหอม

นายคงฤทธิ์   รังสะอินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นางรุ่งฤทัย  นาสุทธิ
(-ว่าง-)
นายสะหัสสพงษ์ ป้องจิตต์ใส

นางสดใส  สามี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นายลิขิต   บัวบาน
นายสมศักดิ์    พาที
นางน้ำอ้อย    ตามประหัส
นายอลงกรณ์   แพทย์เสลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
นายประสาท    กวางทอง
นางชนากร   อุบลหอม
นายประดิษฐ์   ลาดบาศรี
นายสมศักดิ์   แพทย์เสลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
นายประเสริฐ   นาคเม้า
นายดำรงค์ศักดิ์    คงสุข
นายชัยราช   วงษ์ศักดา
(-ว่าง-)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
 


 
นายใหม่    สุขสีดา
นายทวี   ตันเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13