องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
คณะผู้บริหาร


นางปฏิมา   สังฆะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 081-9481659

นางณราตรี    สนิทไชย
นางสาวกิติยา วาดเขียน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-7599557
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
092-9255323

นายณัฐวิชช์  เนติจารุโรจน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-8203676
นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-6684182