องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี